(7) Hermetische poëzie

Wat is poëzie? Hoe moet deze gelezen worden? Is hedendaagse slam-poëzie ook echt poëzie? Het zijn actuele vragen. In een reeks korte essays zal de poëzie vanuit verschillende invalshoeken betreden worden. De zoektocht naar het wezen van de poëzie zal hierin centraal staan. Deel 7 gaat over hermetische poëzie.
 

Deel 7
Zoals alles in het leven wordt ook de poëzie verscheurd door de twee krachten van vernieuwen en bewaren. Enerzijds is er de traditie, het Grote Huis, de Vader die alles wat zijn voorbeeld navolgt van zijn poëtische zegen zal voorzien. En anderzijds is er de rebelse zoon, die van het huis wegloopt. Hij is die ene speciale zoon om wie de vader heimelijk het meest geeft; meer dan om zijn andere trouwe, karakterloze zonen. Maar de vader heeft een gezin te bewaren, hij wordt beheerst door de neiging tot conserveren, terwijl de zoon nog een nieuw gezin moet stichten. De zoon moet allereerst vernietigen: het bestaande vernieuwen.

Vader en zoon zijn ook in de poëzie terug te vinden. De vader wordt in de schoolbanken onderwezen. Maar zoals iedere kunstvorm wil de poëzie ook graag de jeugdige zoon zijn. Daarvoor klampt zij aan bij de cultuurgeest. Daarvoor loopt zij volmondig mee in de parade van de mooie ware woorden, van vooruitgang, nieuw en modern. In andere tijden waren andere zaken modern. Ooit waren bijvoorbeeld de geschriften van Abraham en de zijnen modern en vooruitstrevend. Ooit waren de alchemisten modern en vooruitstrevend, maar we hebben nooit de steen gevonden die in goud te veranderen was. Nu zijn andere zaken modern en vooruitstrevend.
Aan het begin van de twintigste eeuw werd op natuurkundig gebied een aantal vooruitstrevende ontdekkingen gedaan. Tijd en plaats werden relatief. Ruimte was niet langer lineair, maar buigzaam. De objectiviteit van een object ging niet verder dan de subjectiviteit van de waarnemer. Met andere woorden: alles wat ik feitelijk wil vaststellen, wordt gekleurd door de manier waarop ik het bekijk. De gevolgen van deze verschuiving zijn niet te overzien geweest voor de cultuurgeest, maar ze waren zeker modern en vooruitstrevend.
Er zijn grosso modo twee manieren geweest om met deze kennis om te gaan. Ze zijn in de loop der tijd gepolariseerd en recht tegen over elkaar komen te staan, zoals wel vaker juist in een familiesituatie voorkomt. Enerzijds is er de volledige acceptatie. Volgens deze zienswijze is subjectiviteit de hoogst mogelijke kennis. Er wordt alleen geschreven over wat men zelf vindt en ziet. Er is geen sprake van een ideologie of van een hogere autoriteit, tenzij het gaat om een persoonlijke ideologie of autoriteit. De gedichten zijn helder geformuleerd in een taal die we allemaal spreken, precies zoals de spreker hier nu voor ons staat en zichzelf is. Het levert toegankelijke poëzie op die bedoeld is om te communiceren, om uit te dragen en soms om kleur te bekennen. Poëzie die bijvoorbeeld de richting op gaat van de toneeltekst.
Anderzijds wordt er gekeken naar die buigzame waarneming. Als de grens van kennis – en dus van moderne waarheid – bij waarneming ligt, dan wil zij juist daar het onderste uit de kan halen. En daar heeft de hermetische poëzie haar aanvang. Ook deze poëzie is bedoeld om te communiceren, om uit te dragen en soms om kleur te bekennen. Maar deze poëzie gaat doelbewust een andere richting op, die soms lijkt op die van de beeldende kunst, soms op die van de muziek.

Hermetische poëzie richt zich op de manier waarop mensen lezen, en hoe ze dat wat ze lezen, waarnemen en verinnerlijken. Er komen woorden op de lezer af die geen samenhang vertonen. Er rolt geen verhaal uit. Het is moeilijk, ontoegankelijk en levert dus geen rechtstreekse beloning op. Maar door geconcentreerd te lezen, door betekenissen van woorden op te zoeken, door te herlezen en zodoende in de tekst te duiken, worden bepaalde samenhangen voor de lezer zichtbaar. En zo ontrolt er zich toch een verhaal met een boodschap. Alleen gaat het verhaal hier gepaard met duurzame ervaringen, omdat de lezer moeite heeft moeten doen om er te komen.
Overigens is dit een andere vorm van lezen dan het analyseren van poëzie. Poëzieanalyse omvat een aantal handvatten die de kunde van een gedicht op verschillende niveaus inzichtelijk maken. Het daadwerkelijke begrijpend lezen van een gedicht volgt na de poëzieanalyse. Hoewel het lezen van een gedicht zo gevormd wordt door de analyse ervan, is het mogelijk om via dezelfde analyse tot verschillende lezingen te komen. Poëzieanalyse zou hier dus het begrip kunnen vergroten, maar is niet per definitie de manier om hermetische poëzie te lezen.

De kracht van hermetische poëzie schuilt in de manier waarop taal de zintuiglijke waarnemingen bespeelt. Deze poëzie is vormgericht en vertoont in eerste instantie vaak weinig samenhang. De woorden moeten op een andere manier begrepen worden en hun samenhang verkrijgen. Dat kan op grond van inhoud zijn, bijvoorbeeld door de alchemistische verwijzingen in sommige gedichten van Paul van Ostaijen. Maar dat kan ook op grond van muzikale klanken of beelden, opgeroepen door de woorden, of soms zelfs op grond van woordassociaties. Briljante hermetische gedichten, zoals ‘Finnegans Wake’ van James Joyce (als ik dit hier even een gedicht noemen mag) of latere werken van de Franse dichter Mallarmé, combineren meerdere elementen om een ondoorgrondelijk tapijt van woorden te scheppen. Edoch, wie er binnentreedt, en samenhang begint te ontwaren, begrijpt waarom dit zo mooi is en terecht deel uitmaakt van onze wereldliteratuur.

Het communicatieproces dat hermetische poëzie doorloopt, verschilt in wezen niet van dat van toegankelijke poëzie. Beide bieden de lezer of toehoorder de mogelijkheid om via de woorden toe te treden tot een andere werkelijkheid. Maar toegankelijke poëzie is, net zoals toneel, erop gericht om de luisteraar meteen mee te nemen naar die andere werkelijkheid en daar vervolgens haar ‘ding’ te doen. Vaak is de boodschap het belangrijkst en volgt er tegen het einde nog een verrassende wending om de aandacht van de luisteraar vast te houden en hem even te verwonderen, zodat de ervaring van de boodschap aan kracht wint.
Bij hermetische poëzie is de taal eigenlijk de grootste boodschap. De lezer moet meer moeite doen om naar die andere werkelijkheid te geraken. Doet hij dat niet, dan zal het gedicht zich niet voor de lezer openen. Vandaar dat deze poëzie als ontoegankelijk wordt gezien. Echter, wanneer de lezer daarin (gedeeltelijk) slaagt, dan zal hij ook de boodschap van het gedicht ervaren. Die boodschap is gelijksoortig aan die van het toegankelijke gedicht, maar is hier niet het meest belangrijk. De reis naar die andere werkelijkheid zal de lezer diepgaand ervaren als wezenlijk onderdeel van de uiteindelijke boodschap van het gedicht. Hij zal ervoor de kunstzinnig gebruikte uitingen van de taal begrepen hebben. En zonder mij in de slangenkuil van de esthetische ervaring te willen woelen, wil ik hier wel beweren dat deze laatste ervaring hier erg op lijkt.

Ik hoop hiermee de toegangspoort op een kier gezet te hebben. Het waarderen van ontoegankelijke poëzie, en literatuur, vergt geduld en doorzettingsvermogen. Vergelijk het met het waarderen van beeldende kunst of het verkrijgen van inzicht in muziekarrangementen. Volgens hen die het kunnen weten, zijn mensen die dit niet ervaren hebben ‘armer’ dan zij die dit wel ervaren hebben. Maar zover wil ik hier niet gaan.

In deel 8 zal ik ingaan op slam-poëzie. Kun je die kortstondige, kinderlijke hype ook echt poëzie noemen?

(6) Muziek

Wat is poëzie? Hoe moet zij gelezen worden? Is hedendaagse slam-poëzie ook echt poëzie? Het zijn actuele vragen. In een reeks korte essays zal de poëzie vanuit verschillende invalshoeken betreden worden. De zoektocht naar het wezen van de poëzie zal hierin centraal staan. Deel 6 gaat over poëzie en muziek.Deel 6

In deel 1 hebben we het gehad over het poëtische effect van een gedicht: over zijn kwaliteiten om de lezer een ‘gelogen’ werkelijkheid voor te spiegelen. Het opwekken van zo’n poëtische belevenis is maar ten dele het verhaal van de poëzie. Een andere benadering is om poëzie naast proza te leggen en door vergelijking te zien wat er eigen is aan de poëzie. Er is immers meer duidelijkheid over wat proza inhoudt.

Poëzie is vaak korter dan proza.
Meestal wel, maar niet altijd. Een korte tekst kan ook een verhaal zijn, zoals bij Kafka. Of verworden tot het hybride prozagedicht, zoals bij Baudelaire in zijn ‘Le Spleen de Paris’. Er moet meer aan de hand zijn.
Poëzie is moeilijk en je moet ze vaak herlezen.
Dat is evenmin waar. Er is ook ‘light vers’ dat, hoewel niet door iedereen even hogelijk gewaardeerd, wel eerder tot poëzie dan tot proza gerekend zal worden.
Poëzie is muzikaler dan proza.
Whitman noemde zijn fraaie cyclus ook Song of Myself. De orale oorsprong van de poëzie is nauw verwant aan die van de muziek. De strakke poëzievormen die vroeger in zwang waren – en die inmiddels onder de trein van de moderne tijd gesneuveld zijn – hadden een duidelijke reden. Zij verhieven de tekst van het proza naar de muzikalere poëzie. De klassieke alexandrijn, het romantische sonnet — zij stelden doelbewust hoge eisen aan de muzikaliteit van de gebruikte tekst. Het ritme stond vast, de lettergrepen moesten strak geteld worden en met name de rijmvormen aan het einde van iedere zin waren van belang. Nog steeds worden in songteksten dezelfde strakke regels toegepast. Eén lettergreep te veel en de zanger moet zich er met kunst- en vliegwerk doorheen zingen.

Leg echter een reeks gedichten naast een serie songteksten en het wordt duidelijk dat poëzie meer wil zijn dan woorden, gezet in een goede muzikale setting. Die pretentie is tevens mede debet aan het ontstaan van wat wij nu het ‘vrije vers’ noemen — een term overigens die in hoge mate nietszeggend en zelfs misleidend is.
In songteksten komen vooral ritmische en melodische (toonzetting) elementen aan bod. Niet toevallig behelst het ritmische aspect het fysieke, zelfs seksuele, van de mens. En het melodieuze spreekt vooral het emotionele van de mens aan. Maar, en daarin blinkt de poëzie uit: er is ook de harmonische component, gekoppeld aan het rationele. Die bevindt zich in de samenhang van het geheel. Bij muziek komt de harmonie voort uit het samenspel van instrumenten, waarvan de stem deel uitmaakt. De poëzie kent echter alleen woorden. Vandaar dat een gedicht meer beladen moet zijn dan een songtekst. Het gedicht moet datgene in zijn eentje doen waar de zanger ook zijn bandleden voor heeft.

Welke talige middelen heeft de poëzie hiervoor ter beschikking? Ik heb al het ritme genoemd, ‘metrum’ in jargon. Dit bestaat grofweg uit beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Zo legt niet iedereen op dezelfde plek in een zin de klemtoon en is niet iedere klemtoon gelijk in lengte en zwaarte. Grosso modo is er in een tekst wel een groot aantal beklemtoonde en onbeklemde lettergrepen aanwijsbaar. Wanneer een gedicht hardop voorgelezen wordt, ontstaat er soms een bepaalde cadans. Deze cadans wordt veroorzaakt door het ritme van de tekst: door de nadruk die langer beklemtoonde lettergrepen opeisen en door de snelheid die onbeklemtoonde lettergrepen meegeven. Op deze manier is het mogelijk om in een tekst een bepaalde dynamiek te duiden.

Vroeger werd er vooral een regelmatig ritme gehanteerd. De jambische versmaat is waarschijnlijk de bekendste. Deze bestaat uit een onbeklemde lettergreep, gevolgd door een beklemtoonde. Deze versvoet wordt vervolgens continu herhaald en levert iets op als: ‘En denkend aan de dood kan ik niet slapen’.
De dichter kan vervolgens op subtiele wijze hiervan afwijken. Doordat de vroegere lezer deze regelmaat verwachtte, zoals wij nu het vrije vers verwachten, werden afwijkingen snel begrepen en dientengevolge geapprecieerd. Zo volgden beklemtoonde lettergrepen elkaar op het dramatische hoogtepunt op, om een bombastisch effect teweeg te brengen. Of werden bepaalde bewegingen in de tekst benadrukt: het deinen van golven, het galopperen van paarden. Het was aan de kunde van de dichter om hier vrijelijk mee te variëren.

Naast ritme is er het rijm, waarvan de bekendste vormen zijn: eindrijm, binnenrijm, alliteratie en assonantie. Ik wil niet bij alle varianten stilstaan, maar enkele effecten aangeven.
Eindrijm heeft een concluderend karakter en geeft aan dat iets is afgerond. Zo sluit een goedgekozen laatste rijmwoord het gedicht af, al dan niet met een ‘pointe’. De limerick is hier een zeer goed voorbeeld van: deze dichtvorm teert volkomen op het verrassende eindwoord.
De meest voorkomende varianten in eindrijm zijn het kruisrijm en het omarmend rijm. Bij omarmend rijm zijn het de eerste en de laatste regel van een strofe die rijmen. Bij kruisrijm kruisen de rijmende regels elkaar. De effecten zijn navenant. Tot slot is er nog het mannelijke of vrouwelijke eindrijm, afhankelijk van het al dan niet beklemtonen van de laatste lettergreep.
Binnenrijm wordt vooral gebruikt om de tekst gemakkelijker in het gehoor te laten liggen. Evenals het eindrijm zorgt het ervoor dat de tekst beter te onthouden wordt. Bij alliteratie wordt de beginletter van een woord herhaald, met als effect dat de tekst verspringt – als het ware een klein huppeltje maakt – en ook dat deze wat meer gedragen en plechtiger klinkt. Bij assonantie wordt een klank herhaald, wat een grotere samenhang verleent aan de tekst. Het bombastische effect van de gekozen klank wordt zo tevens versterkt. Het geeft de tekst een bepaalde klankkleur. Denk bijvoorbeeld aan de donder die eraan komt met zijn: rommerdebommerdebom.

Ik vind zelf het volgende stuk uit Coleridge/Wordsworth’s ‘The Rime of the Ancient Mariner’ een fantastisch voorbeeld van de muzikale mogelijkheden van de taal:

The fair breeze blew, the white foam flew,
The furrow followed free:
We were the first that ever burst
Into that silent sea.
 

De wind blaast het bootje voorspoedig vooruit met de vele f’en en b’s. In de ‘urst’-klank van ‘first’ en ‘burst’ klieft de boeg zich door de opspattende golven. En de onheilspellende ‘s’-klankherhaling van ‘silent sea’ vertelt eigenlijk alles. Luisteraar, wees stil en luister! Er is onheil op komst!

Maar ook op een kleiner niveau heeft de tekst zijn eigen muzikaliteit. Ieder woord, en zelfs iedere lettergreep, heeft zijn eigen klank en kleur en wordt op een eigen manier uitgesproken. Vaak bestaat er een relatie tussen de manier waarop een woord klinkt en zijn betekenis, zoals ‘traag’, waarbij de beklemtoonde lange ‘a’ het woord langer in de mond houdt. Aangezien deze effecten vaak niet of nauwelijks bewust gehoord worden, kunnen ze worden versterkt door het gebruik van herhalingen, zoals in de bovenstaande voorbeelden van rijm.
Het summum van deze muzikaliteit van het woord is de ‘onomatopee’, de term voor een kunstige weergave in een of meerdere klanken van een woord of beweging. Het schrijven en horen hiervan vergt de nodige vaardigheid, zoals dit fraaie voorbeeld laat zien, waarin Keats het sluiten (‘look’), persen (‘watchest’) en stromen van het sap (‘oozings hours by hours’) van een fruitpers in klank vervat:

‘Or by a cyder-press, with patient look,
Thou watchest the last oozings hours by hours’
 

Nodeloos te vermelden dat in een muzikaal goed gedicht verschillende elementen hiervan vaker zullen terugkeren.

In het ‘vrije vers’ kan er zelfs vrij en naar hartelust mee gevarieerd worden. Het van tevoren bepaalde metrische stramien ontbreekt immers. Maar, zoals Goethe al betoogde met zijn ‘in de beheersing toont zich de meester’, het wordt de dichter van het vrije vers eigenlijk bijzonder moeilijk gemaakt. Hij moet zich de beheersing zelf volledig meester maken. Vandaar dat eigenlijk iedere grootse dichter zijn eigen ‘vrije vorm’ ontdekt.
Maar het ontbreekt de luisteraar van het ‘vrije vers’ ook aan de handvatten die de klassiek geschoolde luisteraar wel had. Vervreemd als wij zijn van het woord, en gehersenspoeld door het beeld, is het voor ons zeer moeilijk tot nagenoeg onmogelijk om de muzikale subtiliteiten in een tekst meteen te kunnen doorgronden en waarderen. Ons oor is er niet meer aan gewend.
We kunnen ze het beste vinden – zeker in het begin – door het metrum schematisch uit te schrijven, om zo op papier te zien wat in andere tijden nog gehoord kon worden.

Het is een publiek geheim dat poëzie niet met het oog of met het verstand geschreven wordt, maar met het oor. Beelden en woordgrappen verdwenen vaak even snel als ze effect sorteren. Maar wie zich durft te wijden aan de muzikaliteit van de taal, ontdekt een wereld van verschil.

Deel 7: In het volgende deel zal ik ingaan op de vraag die ieder op de lippen brandt: wat is hermetische poëzie en waarom? Of, waarom zou ik ooit nog nodeloos toegankelijk en begrijpelijk schrijven? Dat doet iedereen al!

(5) Het gedicht als dagboek

Wat is poëzie? Hoe moet deze gelezen worden? Is hedendaagse slam-poëzie ook echt poëzie? Het zijn actuele vragen. In een reeks korte essays zal de poëzie vanuit verschillende invalshoeken betreden worden. De zoektocht naar het wezen van de poëzie zal hierin centraal staan.
 

Deel 5

In de poëzie is er een flinterdunne scheidslijn aan te wijzen tussen de dichter als persoon en het gedicht als constructie van taal. Niet te veel van het een en niet te weinig van het ander, is de gouden regel. Te veel persoon leidt al snel tot candlelightachtige poëzie: persoonlijke emoties en ontroeringen onverbloemd op papier gezet. Hoewel veel mensen deze vorm van poëzie bedrijven, wordt ze in het algemeen niet als hoogwaardig en literair gezien. Sommige ‘echte’ dichters hebben er zelfs een sterke afkeer van. Naar mijn mening volkomen onterecht, omdat iedereen tenslotte mag schrijven wat hij of zij wil. Toch is er de tendens al te diepe zielenroerselen in de ‘echte’ poëzie te mijden. Dichter, doe dat dagboek dicht. Dan maar liever een beeldspraakje meer.

De discussie tussen de aanhangers van deze twee stromingen – de dichter als persoon en het gedicht als tekst – aan het begin van vorige eeuw wordt in de Nederlandse literatuurwetenschap gekenmerkt als de ‘vorm of vent’-discussie. Aan de ene kant stond een groep dichters die van mening was dat de dichter als persoon het belangrijkste is. Hij moet in zijn gedicht op de eerste plaats zijn boodschap, namelijk zichzelf, op de lezer overbrengen. De lezer op zijn beurt zoekt in het gedicht niet alleen naar esthetische, tekstuele hoogstandjes, maar bovenal naar de dichter als persoon: de ‘vent’. Voorbeelden zijn Slauerhoff – denk maar aan zijn historische regel: ‘Alleen in mijn gedichten kan ik wonen’ – en de romantische verzen van Adriaan Roland Holst.

Daartegenover stond een groep dichters die vond dat de dichter zich ondergeschikt moet maken aan zijn werk. Niet de ‘vent’, maar de ‘vorm’ telt. Toentertijd hoorden er de namen bij van Ter Braak, Du Perron en Van Ostaijen. Maar in de jaren vijftig valt ook het werk van een groot aantal Vijftigers in deze categorie. In de jaren zestig was er de groep rondom het tijdschrift Merlyn en later weer de postmodernisten met iemand als de Vlaamse dichter Peter Verhelst. Deze groep beschouwt het gedicht als een kunstwerk, opgebouwd uit taal, dat op zichzelf staat en dat tijdens het lezen betreden moet worden. Van een persoonlijke stem van een dichter is geen sprake. Sommigen gingen hierin zover dat ze beweerden dat het voor een dichter zelfs onmogelijk is met taal een lezer te bereiken. Iedere taalgerichte vorm van communicatie is altijd eenzijdig, omdat de lezer of luisteraar altijd andere beelden in zijn hoofd heeft dan de dichter van origine had. Het woord ‘boom’ roept bijvoorbeeld bij iedereen een andere boom op. Zij beschouwen het juist als een wonder dat mensen elkaar desondanks kunnen verstaan.
Deze onverschilligheid met betrekking tot communicatie kom ik tegenwoordig nog vaak tegen, bijvoorbeeld op open podia wanneer aan dichters gevraagd wordt wat ze met hun poëzie bedoelen, of in interviews, met bijvoorbeeld Peter Verhelst. Hun antwoord is er vaak een in de trant van: ‘De lezer moet met het gedicht doen wat hij wilt, eruithalen wat hij of zij belangrijk vindt. Ik wil de lezer niet opleggen wat hij of zij moet vinden.’

In Nederland is de originele ‘vorm of vent’-discussie nooit volbracht. Ze werd abrupt afgebroken door de opkomst van het nazisme in Duitsland. Andere, onesthetische problemen werden belangrijker. Na de Tweede Wereldoorlog bleek de vormgroep het pleit beslecht te hebben. Inhoudelijk gezien heeft ze weinig vernieuwing gebracht.
Heel anders is het bijvoorbeeld in Amerika gegaan, waar na de Tweede Wereldoorlog de Beatdichters opstonden. Zij grepen bewust terug op de orale traditie van de poëzie en benadrukten zo opnieuw de organische relatie tussen de stem van de dichter en het woord in het gedicht. Met dit uitgangspunt wordt andere poëzie geschreven. De persoonlijke beslommeringen en de omgeving van de dichter spelen een belangrijkere rol. Het woord ‘ik’ wordt veel gebruikt. En het contact met de lezer en luisteraar is belangrijk. Veel van hen zijn dan ook hun gedichten gaan voordragen.

De wereldliteratuur heeft ook fraaie voorbeelden voortgebracht. De dichter Catullus schreef al even prachtige als schunnige, roddelachtige verzen waarin hij zijn tijdgenoten besmeurde. De beatdichter Allen Ginsberg had het in zijn poëtica over het persoonlijke leven van de dichter en had een voorkeur voor de roddels en alledaagse beslommeringen achter het gedicht. En Walt Whitman is welhaast de personificatie hiervan met zijn uitspraak: ‘He who touches this book / touches a man’. Zijn immense populariteit in zijn geboorteland Amerika heeft er overigens voor gezorgd dat het huidige beeld van Whitman als dichter volstrekt niet meer overeenkomt met hoe hij vroeger werkelijk was.
In Nederland behoort de zeer populaire en vorig jaar overleden dichteres Nel Benschop bij de groep van dichters die het orale en persoonlijke element de poëzie in brachten. Haar gedichten zijn bij uitstek bedoeld om te communiceren.

De relatie tussen de dichter als persoon en het gedicht als esthetisch bouwwerk van taal is een veranderlijke. Door de tijd heen is het een of het ander van groter belang geweest. Maar in werkelijkheid komen ze beide aan bod, zij het dat de mate waarin verschilt. Zo was het modernisme, dat de nadruk op de taal legde, er mede debet aan dat er aan het begin van de twintigste eeuw een tegenbeweging was gekomen, die zich uitkristalleerde in de ‘vorm of vent’-discussie. Achteraf gezien heeft deze discussie enkel en alleen een van de vele tegenstrijdige elementen in de poëzie zichtbaar gemaakt.
Dichter, doe je dagboek maar weer open. Het mag. Maar weet dat je stem in goede poëzie een symbiose aangaat met de taal die ze bezigt.

In deel 6 zal ik ingaan op de muziek in de poëzie.

Schrijversportretten op toiletten

In samenwerking met fotografe Keke Keukelaar presenteert Meander een serie opmerkelijke schrijversportretten. De foto’s werden niet in een studio, werkkamer of idyllische omgeving gemaakt, maar op het toilet. Treed binnen (m/v) en ontmoet onze hedendaagse auteurs in een geheel andere entourage!(4) Religie

Wat is poëzie? Hoe moet deze gelezen worden? Is hedendaagse slam-poëzie ook echt poëzie? Het zijn actuele vragen. In een reeks korte essays zal de poëzie vanuit verschillende invalshoeken betreden worden. De zoektocht naar het wezen van de poëzie zal hierin centraal staan.

 

Deel 4

Volgens de bekende theoloog Friedrich Schleiermacher (1768 – 1834) is religie het gevoel van een totale afhankelijkheid van alles: de mens volledig vervat in het concept van het goddelijke. Ook de poëzie kan schampen aan dit besef van een totaal begrip. De lezer voelt zich tijdens het lezen volledig herkend of betreedt middels de taal een universum van symbolen die hem constant toezingen met hun veranderlijke betekenissen. De dichter voelt tijdens het schrijfproces intuïtief dat hij deel uitmaakt van een groter zijn. Hij schept iets dat aan zichzelf ontstegen is. Hij is machteloos en almachtig tegelijkertijd. Dezelfde positie – zo hebben we in deel 2 gezien – neemt ook de lezer in. En dat allemaal dankzij dat ene wonderbaarlijke instrument dat wij beheersen, maar dat bij tijd en wijle ons ook lijkt te beheersen: de taal.
De oorsprong van taal is onbekend. Ieder levend wezen heeft zijn eigen taal, ook de bomen en planten. En net als ieder levend wezen verandert die taal constant. Wij groeien op met de taal van onze ouders, totdat we onze eigen taal ontwikkelen. En met ons sterft uiteindelijk ook de taal van onze generatie.
Het belang van taal wordt al getoond in de bijbel wanneer expliciet vermeld wordt dat Adam de dingen hun naam gaf. Maar door dingen te benoemen, ontstaat de schijn van het bezit. ‘Dat is een paard’, ik bezit dat paard omdat ik dat object tot paard benoemd heb. Het paard, of hoe je het ook wilt noemen, zal zich daar weinig van aantrekken. Totdat je er bovenop wilt gaan zitten.

Taal is ook rite. Er zijn spreuken waarmee je de natuurkrachten kunt beheersen. En wie de naam van een geest kent, beheerst hem. Sommige woorden zijn niet door mensen, maar door goden geschreven. Hun taal is eeuwig geldig, ongenaakbaar en heilig. Denk aan boeken als de Bijbel of de Koran. Het zijn teksten die door een godheid gedicteerd zijn.
In het Westen beheerste vroeger de kerk de taal met haar kloosters, kerkgebouwen en bibliotheken. Lange tijd heeft ze dan ook het monopolie op kennis gehad. Maar met de verspreiding van het alfabetisme werd haar die macht ontnomen. Tegenwoordig is taal relatief vrij en relatief democratisch georganiseerd. Binnen zekere grenzen van de grammatica gelden vaak de meeste stemmen.

Taal legt kennis vast voor het nageslacht. Iedere religie heeft daarom haar eigen taal nodig. Het eigen religieuze wereldbeeld wordt in verhalen verklaard. In zinnen worden de goddelijke gedragsregels voor de mensheid vastgelegd en in lyrische teksten worden de goddelijke ervaringen overgedragen.
Vooral bij dit laatste punt sijpelt de poëzie – die ongrijpbare, alternatieve schijnwereld – het ogenschijnlijke stramien van de taal binnen.
Er bestaat ook een gebied dat zich buiten de taal bevindt. Dit wordt met omschrijvingen als het onzegbare, het onuitspreekbare of het voorbij-onze-kennis geduid. Denk bijvoorbeeld maar aan de dood. Dan staat de dichter naast de dominee bij het pas gegraven graf en verschaft de troost van een relativerend, wijs woord. Hij geeft een glimp van kennis over de andere zijde of biedt een moment van vergetelheid verzonken in een glimlach.

De religieuze dichter – als ik hem zo mag noemen – worstelt met de tegenstelling tussen het aardse en het hemelse. Zijn voorbeelden zijn de idolen die de grens tussen hemel en aarde bewust overschreden hebben. Prometheus bijvoorbeeld, de titaan die de mens het vuur bracht. Of Jezus, die van zijn goddelijke troon afdaalde om mens tussen de mensen te zijn. De religieuze dichter doet in zijn werk vervolgens verslag van zijn ervaringen. Hij is echter geen sjamaan. Hij kan niet diegene zijn die de lezer via het gedicht het hiernamaals inleidt, want dat gaat in tegen de aard van de poëzie. Hoogstens kan hij de lezer duiden waar te zoeken, en hoe. Beschouw hem bovenal als een experimenteel mens die op zoek is naar de essentie van het goddelijke.
Natuurlijk gaat het hier, evenals bij religie, om het geloof. Geloof in taal. Geloof in de mogelijkheden van taal om die ervaringen over te kunnen dragen. En geloof in de zin van de eigen dwaaltocht. Zonder geloof gaat het niet. Poëzie is op dit punt wezenlijk een religie.

Verder worstelt de moderne, religieuze dichter met de existentiële thema’s van de mens. Zo verwoordde J.C. Bloem een van die thema’s mooi in zijn gedicht Insomnia: ‘Denkend aan de dood kan ik niet slapen / en niet slapend denk ik aan de dood’. Wat doen we tijdens die slapeloze nachten? Nadenken, gedichten lezen en schrijven.

Dankzij het Postmodernisme is het geloof in het Ene Alomvattende Verhaal gesneuveld. Wat rest zijn ontelbare kleine verhaaltjes die allemaal gelijkwaardig zijn. Iets anders beweren is als vloeken in de kerk. Religie gaat daarentegen over de zoektocht van het immens kleine individu naar dat grote, alomvattende en goddelijke verhaal. In de Grote Literatuur – als ik dat zo mag noemen – vind je grosso modo dezelfde tocht. In het particuliere van het verhaal schuilt het universele van de boodschap. En de lezer baant zich een weg van het particuliere naar dat universele. Oudere dichters en schrijvers worden nog steeds van belang geacht vanwege het universele karakter van hun boodschap.
Het Grote Boek Van Alles dat alle andere boeken overbodig maakt; wie zou dat niet geschreven willen hebben. Het is dan ook al meerdere malen geschreven. Er is de Odyssees van Homeros, er is de Bijbel, er is… En een tijd lang waren ze ook afdoende. Maar tijden veranderen en mensen veranderen, boeken niet. Vandaar dat iedere tijd opnieuw streeft naar zijn eigen bijbel, naar de volledige uiting van zijn eigen tijdsgeest. De onze zou dan het verhaal kunnen zijn dat gaat over het einde van het Grote Verhaal. De Argentijnse schrijver Borges zou over dit thema de meest intrigerende verhalen kunnen schrijven.

De bron van de poëzie is nauw verweven met die van religie. De kracht van poëtisch taalgebruik heeft religieus aandoende effecten. Er wordt verhaald over datgene wat voorheen tot de religie gerekend werd. In de moderne poëzie gebeurt dat zelfs op persoonlijke titel. Maar waar komt die kennis vandaan? Waar baseert de dichter zijn enorm, haast goddelijk zelfvertrouwen op?
Het antwoord op deze vragen is terug te vinden in de goddelijke oorsprong van de inspiratie. De muzen – klassieke godinnen – zorgden met hun wispelturige inbreng voor de wind van de inspiratie. In oude verzen werden ze dan ook nog eerbiedig aangehaald, maar sinds de punkbeweging is niemand meer eerbiedig. De moderne schrijver gaat prat op zijn eigen verdiensten, ook al heeft hij niet het flauwste vermoeden waar ze vandaan komen.

Poëzie en religie. Het begon met een klein clubje rondom dat ene kampvuur, dat in die lange nacht elkaar hetzelfde verhaal vertelde. En het uit zich nu in duizenden kleine keeltjes die elk hun eigen versie rondbazuinen. Duizenden monden die elk een stukje van de puzzel bezitten, maar niemand die meer het geloof heeft om ze bij elkaar te brengen. De vragen zijn nog steeds dezelfde, alleen de antwoorden wisselen steeds. Wij beantwoorden op onze manier in onze gedichten die vragen. En na ons zullen andere dichters in hun gedichten weer hun antwoorden geven op de eeuwenoude raadsels van het universum, de schepping en de menselijke geest.

In deel vijf zal ik ingaan op de aller-persoonlijkste noot in de poëzie: het dagboek en de bekentenis.